Kierunki w energetyce

Wymóg ograniczenia emisji dwutlenku węgla oraz innych związków uwalnianych do atmosfery powoduje, że coraz większą popularność zyskują w Polsce jak również UE technologie, które pozwalają zmniejszyć jego ilość wydalaną do atmosfery. Jedną z nich jest tzw. wysokosprawna kogeneracja, czyli jednoczesna produkcja energii elektrycznej oraz cieplnej. Niezależnie od konieczności poniesienia wysokich nakładów, rynek kogeneracji w Europie w latach 2015-2020 czeka ożywienie i zwiększenie potencjału w zakresie kogeneracji gazowej, biogazowej, metanu oraz biopaliw w tym pirolizy.

Widoczny trend wzrostowy wsparcia i mnogość  instrumentów rynku mających na celu zintensyfikować inwestycje w nowe moce energetyki skojarzonej i wola spełnienia celów polityki klimatyczno-energetycznej EU poprzez realizację w horyzoncie do 2020 roku następujących  zadań:

  • redukcję co najmniej o 20% emisji  gazów cieplarnianych
  • zwiększenie do 20% udziału energii odnawialnej we wszystkich źródłach zużywanej energii
  • poprawa efektywności  energetycznej o 20%

Zapisy te znalazły się w projekcie Polityki energetycznej Polski do 2050 roku zatem będą sukcesywnie wdrażane!